Privacy verklaring

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en onze cliënten.

Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en garanderen een zorgvuldige en discrete omgang. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken

PALI Group verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • (Bedrijfs)Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door te reageren op deze website, in correspondentie en telefonisch

Het volledige overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt is opgenomen in een verwerkingsregister welke bij Human Resources (hr@paligroup.nl) is te raadplegen. PALI Group verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Waarom we gegevens nodig hebben

PALI Group verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • uitvoering van de overeenkomst met u;
 • wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben om aan onze administratieverplichting te voldoen;
 • informatie verstrekken over onze diensten en antwoorden geven op uw vragen.

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.

Hoe lang we gegevens bewaren

PALI Group zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar ingeval van administratieve verplichtingen, gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst en voor het overige voor de duur dat u ons niet te kennen heeft gegeven dat wij uw persoonsgegevens niet langer mogen verwerken.

Delen met anderen

PALI Group verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PALI Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De persoonsgegevens kunnen waar noodzakelijk en toepasselijk binnen de verschillende ondernemingen van de PALI Group worden gedeeld.

In kaart brengen websitebezoek

PALI Group gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden geregistreerd en gebruik voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. PALI Group maakt gebruik van Google Analytics. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hr@paligroup.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. PALI Group zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

PALI Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met hr@paligroup.nl.

PALI Group heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;
 • de beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.
Afsluiting

PALI Group behoudt zich het recht voor de privacy verklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Altijd de meest recente versie van de privacy verklaring is van toepassing. PALI Group beschikt over een uitvoerig privacybeleid. Deze is te allen tijde in te zien bij HR van PALI Group te ’s-Hertogenbosch.

Juli 2023